S ADAMem o autismu


Co je to Autismus
Video



ADAM nabízi:

Ve spolupráci s psychologem Mgr.Přemyslem Mikolášem

  • Individuální a krizové intervence
  • Sportovní kroužek
  • Dramatický kroužek
  • Klub náctiletých
  • Sourozenecká skupina
  • Rodičovská skupina
  • Chlapi sobě
  • Skupina pro prarodiče

Pro děti

Volnočasové aktivity
  • Počitačový kroužek
  • Kybernetický kroužek na VŠB
  • Muzikoterapie
  • Arteterapie
  • Šikovné ručičky
  • Oslava konce školního roku
  • Příměstký letní tábor
  • Karneval, Mikulášská

Pro rodinu
Výlety
• Terapeutické pobyty

Pro rodiče

CENÍK AKTIVIT


Připravované akce
Návštěvy








ADAM o.s. na Facebooku


Autismus


Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.

Jaká je jeho příčina ?

Autismus je poruchou, jejíž příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů. Autismus je v podstatě syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. Projevuje se buď od dětství nebo v raném věku (do 36 měsíců). Porucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace (senzorické, jazykové). Lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.


Čeho si mohou rodiče všímnout už v raném věku dítěte ?

Postřehy v komunikaci

    • Nereaguje na své jméno
    • Neříká, co chce
    • Opožděný vývoj jazyka
    • Nereaguje na pokyny
    • Někdy působí dojmem, že je neslyšící
    • Zdá se, že slyší, ale nikoli ostatní osoby
    • Neukazuje a nemává na rozloučenou
    • Říkal/a několik slov, ale nyní přestal/a

Postřehy v sociálním chování

    • Chybí sociální úsměv
    • Raději si hraje o samotě
    • Dává přednost sebeobsluze
    • Je velmi samostatný
    • Některé věci dělá velmi "brzy"
    • Špatný oční kontakt
    • Působí, že žije ve vlastním světě
    • Nezajímá se o ostatní děti
    • Ostatní lidi dokáže ignorovat

Postřehy v chování

    • Záchvaty vzteku
    • Hyperaktivita/neschopnost spolupracovat/ negativismus
    • Neví, jak si hrát s hračkami
    • Zabývá se určitými věcmi stále dokolečka
    • Chodí po špičkách
    • Neobvyklá fixace na určité hračky (neustále s sebou nosí nějaký předmět)
    • Řadí věci do řad
    • Reaguje přehnaně na určité materiály či zvuky
    • Zvláštní pohyby

Absolutní indikace pro další vyšetření

    • do 12 měsíců nežvatlá
    • do 12 měsíců negestikuluje (neukazuje, nemává na rozloučenou)
    • do 16 měsíců neužívá slova
    • do 24 měsíců spontánně neužívá věty
    • ztráta jakýchkoli jazykových nebo sociálních schopností v jakémkoli věku


Může autismus provázet ještě nějaká jiná nemoc ?

Autismus může být, a často bývá, kombinován s jinými poruchami či handicapy psychického i fyzického rázu (mentální retardace, epilepsie, smyslové poruchy, geneticky podmíněné vady atd.). Často se přidružuje problematické chování rozdílné intenzity. Někteří lidé s autismem mají pouze mírné problémy (např. nemají rádi změny), u druhých pozorujeme agresivní nebo sebezraňující chování. Také hyperaktivita, neschopnost soustředění nebo výrazná pasivita se často s autismem pojí.

Dá se autismus vyléčit ?

K úplnému vyléčení autismu v 98% případů nedochází. Na druhé straně speciální výchova mírní problematické chování (agresivitu, sebezraňování, záchvaty vzteku), byl zaznamenán nárůst IQ, zvýšení adaptability a samostatnosti. Pokud osoby trpící autismem nemají speciální přístup založený mimo jiné na hluboké znalosti dané problematiky, ocitají se na psychiatrických odděleních s vysokými dávkami psychofarmak či jsou vylučovány ze škol, do kterých však úrovní svého intelektu patří.

Jaká je tedy účinná léčba ?

Jediným obecným a prokazatelně úspěšným způsobem pomoci dětem s autismem je speciální pedagogická péče s využitím metodiky kognitivně behaviorální terapie. Pokud dítěti svým speciálním přístupem umožníme porozumět světu, který ho díky jeho handicapu chaoticky obklopuje, je stoprocentní šance, že u dítěte dojde ke zlepšení. Speciálně vyškolení pedagogové užívají nejčastěji metodiku strukturovaného učení, která za prioritu považuje nácvik funkční komunikace a individuální přístup v psychoedukaci. Vizualizace a strukturalizace jsou základními metodickými pilíři přístupu k lidem s autismem.

Jak je postaráno o lidi s autismem v České republice ?

Mnohé osoby s autismem v České republice nikdy nedostaly správnou diagnózu, i mnohé malé děti nebývají zavčas diagnostikované. Pokud dítě diagnózu obdrží v raném věku, díky neexistujícímu systému návazné péče jsou možnosti okamžité pomoci téměř nulové. Lidé s autismem jsou dnes v ČR vlastně handicapováni dvakrát. Jejich vývoj je primárně hluboce narušen v oblasti komunikace, socializace a abstraktního myšlení již od raného dětství. Navíc schopnosti, se kterými přišly na svět, nedokáží bez speciální pomoci, které se jim často nedostává, využít.

Kolik je tedy v České republice lidí s autismem ?

Epidemiologické studie uvádějí 15-25 případů autismu na 10 000 narozených dětí (podle šířky diagnostických kritérií). Potencionálně tedy žije v České republice 15-20 000 osob s autismem. To znamená, že každý rok se narodí v České republice okolo 200 dětí s autismem a PVP.

Je v České republice nějaké specializované pracoviště ?

Ačkoliv dle oficiální statistiky je zhruba stejný počet dětí s autismem jako dětí se zrakovým postižením, neexistuje dosud v České republice jediné oficiální poradenské pracoviště zaměřené na tuto problematiku. Stávající činnost není koordinovaná a postrádá koncept. Počet lidí, kteří se této problematice věnují "na koleně" je nedostačující. Zájem o služby výrazně převyšuje možnosti pracovníků. Vznik poradenského centra považujeme za stěžejní průlom v péči o tyto děti.


Zdroj:
APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem, www.autismus.cz
Dobromysl - INformace, INspirace, Integrace www.dobromysl.cz



ADAM - autistické děti a my, z.s.; Mozartova 1092/2, Havířov 736 01; Mobil: +420 608 853 940; e-mail: info@adam-pas.cz